Prevádzka autobusových staníc

Dopravno-prevádzkový poriadok autobusových staníc VT, HE, SK, SP

 

ADS Vranov, s.r.o., (v ďalšom texte len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ autobusových staníc (v ďalšom texte len „AS“) Vranov n/T , Stropkov, Svidník a autobusových zastávok Humenné,  vydáva tento „Dopravno – prevádzkový poriadok“ (v ďalšom texte len „DPP“), ktorým záväzne upravuje najmä pravidlá pre vjazd a pohyb vozidiel a chodcov v areáli uvedených autobusových staníc v súlade s § 16 ods. 1  zákona č. 332/2023 Z.z. o verejnej osobnej doprave v platnom znení.

DPP je záväzný pre všetkých zamestnancov dopravcu a ostatných dopravcov, ktorí sa na uvedených plochách a v priestoroch AS pohybujú alebo využívajú služby v nich poskytované.

1. Riadenie prevádzky AS

Za správnu a bezpečnú dopravno-prevádzkovú činnosť na AS, dodržiavanie určených stanovíšť, odchodov a príchodov na určené nástupištia zodpovedá určený zamestnanec prevádzkovateľa. Tento je priamo nadriadený všetkým vodičom, užívateľom AS a ostatnému personálu v službe. Všetci zamestnanci prevádzkovateľa, užívatelia uvedených priestorov a plôch a osoby, ktoré sa v uvedených priestoroch nachádzajú, sú povinní rešpektovať pokyny a príkazy zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa AS.

2. Povolenie vjazdu

2.1.    Vjazd do priestoru autobusovej stanice je povolený iba :

a) autobusom pravidelných autobusových liniek so schválenou zastávkou na autobusovej stanici na základe platnej uzatvorenej zmluvy o užívaní AS,
b) autobusom zaisťujúcim príležitostnú osobnú dopravu na základe uzatvorených dohôd medzi dopravcom a prevádzkovateľom AS,
c) vozidlám hasičským, rýchlej lekárskej pomoci, polície pri plnení si služobných povinností, vozidlám technickej obsluhy,
d) všetkým vozidlám prevádzkovateľa na zabezpečenie realizácie vlastných podnikateľských aktivít,
e) vozidlám, ktorým bolo pre vjazd na AS udelené povolenie prevádzkovateľom.

2.2. Pri vstupe a výstupe do a z priestorov AS sú inštalované závory so špeciálnou kamerou na snímanie EČV k identifikácii vjazdov a výjazdov vozidiel. Dopravca s povoleným vjazdom preto musí zavčasu aktualizovať zmenu EČV ním prevádzkovaných vozidiel v zmysle Zmluvy o užívaní priestorov AS.

3. Pravidlá prevádzky

3.1.    Pri jazde areálom AS sú vodiči všetkých motorových vozidiel povinní dodržiavať :
a) umiestnené dopravné značky,
b) maximálnu povolenú rýchlosť 20 km/h,
c) jazdiť vpravo v jednosmernom režime, pokiaľ tomu nebránia zvláštne okolnosti,
d) podriadiť sa pokynom službukonajúcim zamestnancom prevádzkovateľa.

3.2. Pre pravidelné spoje autobusových liniek sú k nástupu cestujúcich určené jednotlivé stanovištia podľa spracovaného prehľadu s určením smeru a času odchodu konkrétneho spoja, ktoré sú záväzné pre všetkých vodičov zabezpečujúcich pravidelné linky. Trvalé zmeny v organizácii pristavovania na nástupištia vykonáva len určený zamestnanec prevádzkovateľa na základe prevádzkových možností – vyťaženosti konkrétnych stanovíšť.

3.3. Posilové autobusy musia byť vždy pred pristavením v dostatočnom časovom predstihu prejednané so zodpovedným zamestnancom prevádzkovateľa. Tento určí stanovište pre odchod a zabezpečí informovanosť cestujúcej verejnosti.

3.4. Stanovištia smú vodiči používať len v časovo obmedzenom rozsahu, potrebnom na dôsledné vybavenie a nástup cestujúcich. Vodič je v rámci zabezpečenia plynulosti prevádzky povinný opustiť stanovište v čase odchodu spoja podľa platného cestovného poriadku. Autobusy dopravcov, ktorých čas medzi príchodom a odchodom na spoj je väčší ako 20 minút a nemajú povolenie parkovania na AS, musia bezprostredne po vyložení cestujúcich opustiť priestor AS. Na AS sa môžu vrátiť pred pristavením na odchod a to v dobe maximálne prípustnej na pristavenie na spoj.

Maximálne prípustná doba pristavenia vozidla na stanovište pred odchodom na spoj je stanovená:

 • prímestské autobusové linky      5 minút
  mestské autobusové linky           5 minút
  diaľkové autobusové linky         10 minút

3.5. Pre výstup cestujúcich zo všetkých končiacich spojov je určené výstupište, prípadne určené stanovište.

4. Pohyb chodcov

Voľný pohyb chodcov v jazdnej dráhe v celom areáli AS je prísne zakázaný. K jednotlivým nástupištiam a stanovištiam je možné chodcom prichádzať a odchádzať len v miestach na to určených a na prechodoch pre chodcov.

5. Parkovanie vozidiel

5.1.  V priestoroch AS je povolené parkovať autobusom dopravcov  na plochách k tomu určeným  len na základe udeleného povolenia prevádzkovateľa AS. V prípade nepovoleného parkovania vozidla je prevádzkovateľ AS oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom orgánov polície a to všetkými spôsobmi povolenými všeobecne záväznými právnymi predpismi až po odtiahnutie vozidla. Za každé vozidlo zaparkované v rozpore  s DPP  bude  dopravcovi  fakturovaná  pokuta za  neoprávnené  parkovanie. V prípade odtiahnutia vozidla i náklady na odtiahnutie vozidla.

5.2.   Vodič je povinný po odstavení vozidla zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu a vykradnutiu a samovoľnému pohybu. V prípade možného ohrozenia životného prostredia musí vodič bezodkladne vykonať opatrenia na zmiernenie možných následkov. Je prísne zakázané pri čistení vozidla, resp. malých opravách, znečisťovať odstavné a parkovacie plochy. Za porušenie tohto nariadenia bude dopravcovi fakturovaná pokuta.

5.3.    Parkovanie osobných motorových vozidiel na základe povolenia je možné len na plochách k tomu určených.

6. Povinnosti vodičov autobusov

6.1.    Vodiči autobusov využívajúci priestory AS sú povinní :
a) rešpektovať zákaz státia na výstupišti, alebo na jednotlivých nástupištiach a príjazdových cestách,

b) pristaviť vozidlo k vykonaniu spoja na stanovište podľa rozpisu v čase podľa platného cestovného poriadku a v zmysle tohto DPP a následne začať vybavovať cestujúcich,
c) pristaviť vozidlo na stanovište vybavené predpísanou smerovou tabuľou v zmysle príslušnej platnej legislatívy.
d) v súlade s ustanovením zákona o cestnej premávke ihneď po pristavení vozidla k vybaveniu cestujúcich zastaviť motor a predhrievacie zariadenie,
e) dodržať čas odchodu spoja z AS v súlade s platným cestovným poriadkom,
f) spolupracovať so zodpovedným zamestnancom pri zabezpečovaní plynulosti prevádzky AS, informovať ho o mimoriadnych udalostiach, ktoré by mohli narušiť chod dopravy, meškaní, alebo vynechaní spoja, podieľať sa na riešení nepravidelností k spokojnosti cestujúcich,
g) v prípade účasti na dopravnej nehode v areáli AS, alebo v prípade úrazu, túto okolnosť ihneď nahlásiť zodpovednému zamestnancovi, pri zachovaní zákonných postupov pri riešení týchto situácií,
h) po ukončení spoja prehliadnuť priestor pre cestujúcich a nájdené predmety neodkladne odovzdať zamestnancovi prevádzkovateľa zabezpečujúcemu chod AS.

6.2.    V areáli AS je zakázané :
a) vzájomné predbiehanie,
b) ponechanie odstaveného vozidla s bežiacim motorom a predhrievacím zariadením,
c) zastavovanie v jazdnej dráhe okrem prípadov, ak dá príkaz k zastaveniu zodpovedný zamestnanec alebo kontrolný orgán,
d) zastaviť pre nástup a výstup cestujúcich mimo určených nástupíšť,
e) používanie zvukových signálov,
f) parkovanie, okrem autobusov dopravcov, ktorí majú povolenie prevádzkovateľa AS,
g) umývanie vozidiel, vypúšťanie kvapalín z vozidiel a iného komunálneho odpadu, mimo miest na to určených.

7. Informácie pre cestujúcich

7.1. Základnou informáciou pre cestujúcich sú informačné a orientačné tabule, nachádzajúce sa  v areáli AS, na ktorých sú uvedené smerovania spojov, čísla stanovíšť a časy odchodov spojov a výpisy z cestovných poriadkov na jednotlivých nástupištiach.

7.2. Doplňujúcu informáciu cestujúci má možnosť získať priamo u zamestnanca dopravcu SAD Humenné, a.s.,  v jeho informačnej kancelárii počas zverejneného pracovného času, na telefónnom čísle 057 486 06 51 vo Vranove nad Topľou, 0918 119 400 v Humennom a 054 788 18 40 vo Svidníku, prípadne na internetovom portáli www.sadhe.sk, www.cp.sk alebo na email adrese stanice@adsvranov.sk.

7.3. V priestoroch AS, vrátane nástupíšť a tiež v autobusoch, platí zákaz fajčenia, okrem viditeľne označeného a vyhradeného priestoru na fajčenie.

8. Kontrola dodržiavania pravidiel DPP

8.1.    Kontrola dodržiavania pravidiel obsiahnutých DPP uskutočňuje a je za ňu zodpovedný službukonajúci poverený zamestnanec.
8.2.    Pri výkone kontroly je oprávnený :
vydávať záväzné prevádzkové pokyny vodičom všetkých vozidiel v areáli AS,
zabezpečiť nápravu v prípade zistenia nesprávneho parkovania, znečistenia, ohrozenia života, resp. porušenia DPP.

9. Prevádzková doba

 • AS Humenné
  – nástupište                                                                  nepretržite
  – prepravná kancelária     SAD            Po – Pi           7:00 – 15:00 hod.
  – dispečing SAD                                   Po – Pi           5:30 – 13:30 hod.

 

 • AS Vranov nad Topľou
  – nástupište                                           Po – Ne         4:30 – 23:30 hod.
  – prepravná kancelária    SAD              Po – Pi           7:00 – 15:00 hod.
  – dispečing SAD                                    Po – Pi           5:30 – 13:30 hod.
  – čakáreň pre cestujúcich                      Po – Ne        4:30 – 19:00 hod.

 

 • AS Svidník
  – nástupište                                                                   nepretržite
  – prepravná kancelária SAD        Utorok, Štvrtok     7:00 – 15:00 hod.
  – dispečing SAD                               Po – Pi              6:00 – 14:00 hod.
  – čakáreň pre cestujúcich         Po – Pi   5:00 – 22:00 / So, Ne    6:00 – 20:00

 

 • AS Stropkov
  – nástupište                                                                  nepretržite
  – čakáreň pre cestujúcich                Po – Pi             8:00 – 15:00 hod.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Užívanie príjazdových a odjazdových stanovíšť, umožnenie využívania verejných priestorov a parkovanie autobusov je spoplatnené.
10.2. Prevádzkovateľ užívanie priestorov AS a služieb súvisiacich s prepravou realizuje na základe zmluvy, podľa § 262 odst. 2  zákona. č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení, uzatvorenej s dopravcom.
10.3. Tento Dopravno-prevádzkový poriadok AS nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa www.adsvranov.sk .

Účinnosť tejto Smernice nastáva dňom 01.01.2024.

Vo Vranove nad Topľou dňa 31.12.2023

Ing. Jozef Lacký
konateľ

Cenník poplatkov platný od 01.01. 2024 – Príloha č. 1