Predaj PHM

Ceny platné od  23.06.2022

Motorové palivo
Cena
DRIVE 95
1,88
EXTRA DRIVE 95
1,88 €
PRIME 99
2,00 €
DRIVE DIESEL
1,92
EXTRA DRIVE DIESEL
1,92 €
PRIME DIESEL
2,04
Super diesel

Ponúkame Vám aj možnosť bezhotovostnej platby bankomatovými kartami

  • MasterCard
  • MasterCard Elektronic
  • Maestro
  • VISA
  • VISA Electron
  • Diners Club International
  • AMERICAN EXPRESS
  • ZBK
  • JCB CARDS

Ceny sú uvedené vrátane DPH.


xxx


umyvarka akcia kava baner

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Káva k umývarke zadarmo“

Preambula
Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže „káva k umývarke zadarmo“ (ďalej len ako „súťaž“), s cieľom náležite určiť podmienky súťaže.
Výňatky z tohto súťažného poriadku, prípadne skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch, majú len informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.
Súťaž sa vzťahuje výlučne na Čerpaciu stanicu Sadka, Mlynská 1345, Vranov nad Topľou, 093 01 (ďalej len ČS Sadka).
Na súťaž sa nevzťahujú podmienky zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 5 citovaného zákona).

1. Organizátor súťaže
1.1. ADS Vranov, s.r.o., Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36470317, DIČ: 202001280, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 12542/P (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „prevádzkovateľ“).

2. Účel súťaže
2.1. Súťaž je organizovaná s cieľom zvýšiť predaj umývacích programov na umývarke ČS Sadka.

3. Účastník súťaže
3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorá splní podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom (ďalej len „účastník“ alebo „dotknutá osoba“).

3.2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, partneri ČS organizátora súťaže, ani zamestnanci partnerov ČS organizátora súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť tiež blízke osoby osôb uvedených v predchádzajúcej vete.
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

3.3. Každý účastník, ktorý sa do súťaže zapojí spôsobom uvedeným v tomto súťažnom poriadku, dáva organizátorovi súťaže svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže v celom rozsahu.

4. Trvanie súťaže
4.1. Súťaž prebieha na ČS Sadka od dňa 01.10.2019 do 29.02.2020.

5. Podmienky zapojenia sa do súťaže
5.1. Do súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba, ktorá zakúpi jeden umývací program, ktorý ponúka umývarka na ČS Sadka.

5.2. Fyzická osoba sa môže zapojiť do súťaže, a to:
Zakúpením umývacieho programu na čerpacej stanici.
Zaplatením účtu za zvolený umývací program.

6. Výhry (darčeky)
6.1. Pre účely súťaže organizátor zabezpečil kávu espresso 7g , podávaná v jednorázových obaloch, cukor a smotana.

6.2. Každý zákazník, ktorý zakúpi tankovací program a  zaplatí účet, dostane pri pokladni od službukonajúcej obsluhy kávu.

7. Všeobecné ustanovenia
7.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto súťažným poriadkom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

7.2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento súťažný poriadok počas trvania súťaže, vrátane práva súťaž zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá, podmienky, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa zaväzuje túto prípadnú zmenu zverejniť na internetovej stránke www. adsvranov.sk.

7.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

7.4. Účastníci nemajú právo požadovať peňažné plnenia výmenou za výhru v súťaži ani požadovať zámeny v položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže ako tie, ktoré sú uvedené v tomto súťažnom poriadku.

7.5. Na výhry v súťaži a účasť v súťaži nie je právny nárok. Výhru v súťaži nemožno vymáhať. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

7.6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

7.7 Tento súťažný poriadok je k dispozícii počas celej doby trvania súťaže na čerpacej stanici k nahliadnutiu a zároveň aj uložený k nahliadnutia v sídle organizátora súťaže.

Vo Vranove nad Topľou dňa 30.09.2019


SADKART  – Vernostná karta


Všeobecné obchodné podmienky SADKART

 


Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov